Menu

SecureCOMZ - Algemene voorwaarden

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn van toepassing de ICT-Office Voorwaarden, als gedeponeerd op 14 januari 2009 bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840. Hieronder treft u de "Croonenburg Services aanvullende bepalingen" en de "Croonenburg Services definities en begrippen" aan.

Croonenburg Services aanvullende bepalingen:

1) Op de tussen partijen ontstane relatie zijn van toepassing de ICT-Office voorwaarden, zoals gedeponeerd op 14 januari 2009 bij de Kamer van Koophandel te Midden-Nederland, onder nummer 30174840. Een exemplaar van deze voorwaarden is aan cliënt overhandigd tezamen met deze overeenkomst. Indien dit nagelaten is, zijn deze voorwaarden op eerste verzoek van cliënt kosteloos te verkrijgen of zijn in te zien op en te downloaden van internet.

2) Wel wordt hier met name verwezen naar ICT-Office modules

- Algemeen (Downloaden »);
- 1 Licentie voor programmatuur (Downloaden »);
- 2 Ontwikkeling van programmatuur (Downloaden »);
- 3 onderhoud van programmatuur (Downloaden »);
- 4 Applications service provision software as a service-computer service (Downloaden »);
- 11 Verkoop van ICT-telecommunicatie en kantoorapparatuur en andere zaken (Downloaden »);
- 15 Telecommunicatiediensten (Downloaden »),

welke dienen ter aanvulling van hetgeen in deze bijlage is gesteld.

3) In geval van storing met betrekking tot de apparatuur en programmatuur, van welke aard dan ook, kan cliënt gedurende de overeengekomen meldingsuren contact opnemen met het Croonenburg Services. De meldingsuren zijn, indien niet anders overeengekomen, gelijk aan de kantooruren. Croonenburg Services verplicht zich op basis van deze overeenkomst een oplossing te bieden voor de door cliënt gemelde storingen met betrekking tot de apparatuur en programmatuur. Wanneer de oorzaak van de door cliënt gemelde storing niet duidelijk is, voert Croonenburg Services de eerste analyse uit van de door cliënt gemelde storingen. Cliënt kan aan deze overeenkomst geen rechten ontlenen om storingen, welke worden veroorzaakt door omstandigheden die buiten verantwoordelijkheid van Croonenburg Services vallen, door Croonenburg Services te laten verhelpen.

4) Op deze overeenkomst en alle daarmee samenhangende overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

5) In volgorde van prevalering geldt onderstaande volgorde:
- de voorwaarden in de overeenkomst of het contract;
- de bijlage Croonenburg Services aanvullende bepalingen;
- de ICT-Office voorwaarden.

6) Croonenburg Services behoudt zich het recht voor deze aanvullende bepalingen aan te passen.

Croonenburg Services definities en begrippen:

In onze contracten of overeenkomsten wordt een aantal definities en begrippen genoemd. Hieronder vindt u de uitleg voor deze definities:

Meldingsuren
Periode waarin het melden van storingen of aanvragen van andere diensten aan Croonenburg Services kan worden gedaan.

Kantooruren
De uren gelegen tussen 08.00 uur en 17.30 uur op maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van de offici&eum;le nationaal (Nederlands) erkende feestdagen.

Programmatuur
De in de overeenkomst vermelde (telecommunicatie-) software of door Croonenburg Services ontwikkelde gereedschappen.